NIPT

Nipt (Non-Invasive Prenatal Test) är ett fosterdiagnostiskt screeningtest och utförs genom ett enkelt blodprov från den gravida kvinnan. Blodprovet kan tas tidigast från vecka 10 + 0 i graviditeten.

Under graviditeten överförs en del av barnets DNA in i mammans blodomlopp och det är i DNA man kan finna genetisk information om barnets kromosomer.

Blodprovet har en stor säkerhet och grundanalysen ger besked om eventuella kromosomförändringar (nr 13, 18 och 21 samt könskromosomer) hos det ofödda barnet. Provet har en sensivitet och specificitet på mer än 99%.

Pris för NIPT grundanalys är 5500 kr

Utöver grundanalysen kan den gravida även testa för mikrodeletioner. Mikrodeletioner är en avvikelse i en liten del av en kromosom. Avvikelsen är inte åldersrelaterad. Testet analyserar fem olika avvikelser. Läs gärna mer på http://www.fosterdiagnostik.se/om-fosterdiagnostik/nipt-test

Pris för NIPT inkl. mikrodeletioner är 8000 kr

Innan blodprovet uppmanas den gravida att genomföra en ultraljudsundersökning för att fastställa graviditet, antal foster samt graviditetsvecka.

I samband med provtagningen avsätts alltid 60 minuter för information och samtal.